BESLISSINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 6 APRIL 2020
Bekendmaking lijst van de besluiten van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 6 april 2020.

Pulbicatiedatum: 27 april 2020

Getekend - Daniël Vanhessche, burgemeester en Gabriël Acke, algemeen directeur

NUMMER ONDERWERP BESLISSING
504669 Woonbeleid - IGS Woonpunt - leegstandsregister - vermoedenlijst 2019 - opname in het leegstandsregister - opmaken kohier. Het schepencollege beslist om voor de eerste toepassing van deze activeringsheffing het kohier op te maken vanaf 1 jaar na de aanzet tot opname in het leegstandsregister.
507444 Patrimonium - Uitbreiding gemeentehuis - Dorpsstraat 3 - aangepaste verrekeningen - elektro Het schepencollege verleent goedkeuringvoor de verrekeningen 9-14 bij de aanneming voor het gemeentehuis Jabbeke en dit voor een bedrag van 4196 euro.
507622 Coronacrisis - debat omtrent mondmaskers - het terug opstarten van gemeentediensten Het schepencollege beslist dat er blijvend gezocht wordt om de stock van mondmaskers en virusremmende gel ea veiligheidsproducten in voorraad te nemen waar kan.
507722 Corona-crisis - veiligheidsuitrusting voor zorgverstrekkers - het ontbreken - initiatief van Rotaryclub Jabbeke - ondersteuning Het schepencollege verleent goedkeuring voor dit samenwerkingsinitiatief met Rotaryclub Jabbeke voor de verspreiding van mondmaskers onder de zorgverstrekkers van Jabbeke.
507669 Bibliotheek dienstverlening - corona - afhaal- en inleverdienst Het schepencollege verleent goedkeuring voor het organiseren van een afhaal- en inleverdienst in bibliotheek Jabbeke vanaf maandag 6 april 2020 voor alle inwoners en actieve leden.
507720 IBO - organisatie noodopvang in paasvakantie Het schepencollege verleent goedkeuring aan het voorstel van de schooldirecties om de noodopvang in de paasvakantie gratis aan te bieden in samenwerking met de dienst buitenschoolse kinderopvang.
507636 Personeel - deeltijdse werkloosheid - voorschotten Het schepencollege verleent goedkeuring aan het voorstel om het vakantiegeld 2020 vervroegd uit te betalen en om indien gevraagd door het personeelslid een voorschot uit te betaling tot max. 1 maandloon.
507000 Intergemeentelijke samenwerking - EFIN - initiatief Efin - solar voor gemeenten- verzoek tot eerste inventaris Het schepencollege beslist om mee te werken aan de opmaak van de gevraagde inventaris voor de plaatsing van zonnepanelen op gemeentegebouwen.
486920 Ruimtelijke planning - ambachtelijk beleid - verkoop van de resterende percelen grond A-Zone Stationsstraat - afsluiting kandidatenlijst 20/3/2020 Het schepencollege neemt kennis van de afsluiting van de kandidatenlijst op 20 maart 2020 om 12u.
491375 Patrimonium - verkaveling Hof van Straeten - Varsenare-Noord - verkoopprocedure - afsluiting kandidatenlijst 20/3/2020 Het schepencollege neemt kennis van de afsluiting van de kandidatenlijst op 20 maart 2020 om 12u.
497014 Omgevingsloket - Project Nr: 2019154261- Vaartdijk Zuid 4 - Vanhee - herbouw woning - omgevingsvergunning /
497899 Omgevingsloket - 2019161085 - Stationsstraat 67 - het verkavelen van gronden (een afwijking van RUP Bedrijventerrein Stationsstraat) - weigering omgevingsvergunning /
504620 Omgevingsloket - 2020032958 - Spoorwegstraat zn - het bouwen van een garage - omgevingsvergunning /
507006 Sociale dienst - maatregelen corona-crisis - telefonische bevraging 80+/td> Het vast bureau neemt kennis van bijgaand overzicht van de resultaten telefonische bevraging.


(laatst gewijzigd:27-4-2020)