29172 - 09/10/2019 - GEMEENTERAAD 4 NOVEMBER 2019 - Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - ophaling restafval in Zerkegem - maximum gewicht afvalzak - aanpassing reglement
De gemeenteraad

Er is het gemeentelijke reglement administratieve sancties (GAS) zoals goedgekeurd door gemeenteraad in zitting van 10 maart 2008.

In dit reglement is de regeling inzake het ophalen van huisvuil geregeld, waarbij in artikel 105 §3. geregeld is dat de zakken behoorlijk moeten dichtgemaakt zijn en dat het brutogewicht van de zakken maximaal 25kg mag bedragen.

In de deelgemeente Zerkegem wordt de dienstverlening inzake de afvalophaling sinds 1 oktober 2019 georganiseerd door de IVBO.

Door de IVBO wordt meegedeeld dat de arbeidsinspectie recent opmerking heeft gegeven dat er op de huisvuilzakken van de gemeente Jabbeke vermeld staat dat het maximum gewicht voor de huisvuilzakken 25 kg bedraagt, wat hoger is dan wettelijk toegelaten.

Bij IVBO en andere intercommunales is het maximum gewicht van een afvalzak 15kg, een gewichtsnorm dat de inspectie als richtinggevend beschouwt

Er is het verzoek van de IVBO om aldus de bepaling in het gemeentelijk GAS-reglement aan te passen waarbij het maximale gewicht van de afvalzak gewijzigd wordt van 25kg naar 15kg.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen.

BESLUIT:

Enig artikel:
Er wordt goedkeuring verleent aan de wijziging van artikel 105 §3 van het GAS-reglement zodat deze luidt als volgt:
"De zakken moeten behoorlijk dichtgemaakt zijn. Het brutogewicht van de zakken mag maximaal 15 kg bedragen."

(laatst gewijzigd:5-11-2019)