29145 - 28/10/2019 - AGENDA GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 4 NOVEMBER 2019 - 20U
AGENDA GEMEENTERAAD:

 1. Goedkeuring verslag vorige zitting
 2. Bestuur - petitierecht - hoeve achter kerk Varsenare - bouwen appartement - bezwaar tegen hoogbouw - beslissing
 3. Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - buitengewone algemene vergadering - 19 december 2019 - agenda
 4. Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius - aanbod openbare verlichting - Licht als dienst - beslissing tot toetreding
 5. Intergemeentelijke samenwerking - Fluvius OV - Buitengewone Algemene Vergadering - 10 december 2019 - agenda en ontwerp
 6. Intergemeentelijke samenwerking - Farys - TMVS – ontwerp statutenwijziging
 7. Gezondheidsbeleid - eerstelijnszone WE40 - regio Beernem, Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke - statuten - beleidsplan – aanduiding vertegenwoordiger
 8. Intergemeentelijke samenwerking - VVSG - Raamcontract universele postdiensten - toetreding
 9. Intergemeentelijke samenwerking - IVBO - ophaling restafval in Zerkegem - maximum gewicht afvalzak - aanpassing reglement
 10. Bestuur - regierol sociale economie - interlokale vereniging Werkkracht 10 - beheersovereenkomst met statutaire draagkracht
 11. Openbare werken - Dorpsstraat Jabbeke - heraanleg - bestek - plannen - ontwerp
 12. Openbare werken - Halfweghuisstraat - aanleg afvalwaterriolering - ontwerp
 13. Patrimonium - Openbare werken - Ontwerpdossier - Wandelpad langsheen Jabbekebeek ter hoogte verkaveling Stationsstraat
 14. Overheidsopdrachten - Duitse legerbarak - fase 3.1 uitvoering instandhoudingswerken - vaststellen lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - ontwerp
 15. Ambachtelijke verkaveling Parkweg - erfgoed - dienstenzone - verkoopprocedure
 16. Ruimtelijke planning - ambachtelijk beleid - verkoop van de resterende percelen grond A-Zone Stationsstraat - herneming procedure
 17. Patrimonium - verkaveling Hof van Straeten - Varsenare-Noord - verkoopprocedure
 18. Ruimtelijke ordening - Project Nr: 2019088484 - Verkaveling Ketelweg - Ettelgemstraat - zaak der wegen - afstand openbaar domein
 19. Ruimtelijke ordening - Project Nr: 2019090842 - Kerkebeekstraat – het bouwen van 15 eengezinswoningen (groepswoningbouwproject), het aanleggen van nieuwe wegenis - zaak der wegen - overdracht aan het openbaar domein
 20. Gemeentelijke evenementen - organisatie Winterbar - principebeslissing tot organisatie - ontwerp van afhuring
 21. Gemeentelijke evenementen - organisatie Winterbar 2019/2020 - uitbatingsvoorstel en toewijzing
 22. Leefmilieu - FARYS/De Watergroep - gemeentelijke tarieven voor de zuivering van rioolwater - tarieven voor IBA's

AGENDA OCMW-RAAD:

 1. Goedkeuring verslag vorige zitting
 2. Sociale Dienst - Lokaal Opvanginitiatief - huishoudelijk reglement - kennisgeving herwerkte versie
 3. Gezondheidsbeleid - eerstelijnszone WE40 - regio Beernem, Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke - statuten - beleidsplan - aanduiding vertegenwoordiger

Toelichting gemeenteraad
Toelichting OCMW-raad

Voorafgaand aan de gemeenteraad wordt op donderdag 31 oktober om 19 uur de technische commissie georganiseerd in het gemeentehuis van Jabbeke.

(laatst gewijzigd:28-10-2019)