28971 - Bekendmaking van een beslissing tot atot afschaffing van de buurtweg 14 te Snellegem
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 5 september 2019 beslist heeft om het voorstel van de gemeente Jabbeke dd. 4 maart 2019 tot beslissing tot afschaffing van de buurtweg 14 te Snellegem in te willigen.

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 14 september 2019 tot en met 21 september 2019 ter inzage van het publiek bij de gemeente Varsenare, Oude Dorpsweg 58 te Varsenare.

Tegen deze beslissing van de deputatie kan beroep worden ingesteld bij de Vlaamse regering door hetzij de gemeente, hetzij een belanghebbende derde. Dit beroep moet aan de gouverneur worden bezorgd binnen de 15 dagen volgend op de afkondiging van de beslissing door aanplakking in de gemeente.

Inhoud van het dossier
Beslissing
Plannen


(laatst gewijzigd:14-9-2019)