28925 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 17-09-2019 tot en met 27-09-2019
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere wijzigingen, een uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen ter inzage ligt van het publiek op het gemeentehuis te Varsenare gedurende een termijn van 10 kalenderdagen, hetzij vanaf 17 september 2019, vanaf 8u30, tot en met 27 september 2019, om 17 u.

Het College van Burgemeester en Schepenen verklaart bovenvermeld openbaar onderzoek voor geopend op de datum zoals hierboven vermeld. Het desbetreffende uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis te Varsenare vanaf de datum van opening tot de datum van sluiting van het onderzoek, d.i. gedurende een termijn zoals hierboven vermeld, elke werkdag, tijdens de diensturen. Iedere derde kan binnen dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan:
De Vlaamse Regering
Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel


(laatst gewijzigd:17-9-2019)