GEMEENTEBELASTING - BELASTINGREGLEMENT - AFVALBELEID - RETRIBUTIE OP HET AFHALEN VAN MATERIALEN NAAR AANLEIDING VAN SLUIKSTORTENUittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Jabbeke, dd. 04 maart 2019Betreft : Gemeentebelasting - belastingreglement - afvalbeleid - gemeenteraadsbeslissing de dato 17 december 2018 inzake de belasting op het weghalen van afval op verboden plaatsen - intrekking - retributie op het afhalen van materiaal naar aanleiding van sluikstorten.


Het belastingreglement op het weghalen van afval op verboden plaatsen zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2018 voorziet in een belasting van 250 euro. Het agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen, Afdeling West-Vlaanderen, is van oordeel dat de belasting die de gemeente hanteert voor het opruimen van het sluikstort niet louter kostendekkend is en dus niet onder de vastgestelde vorm mag gevestigd worden.

Het is dan ook aangewezen dat de Gemeenteraad overgaat tot het opheffen van het belastingreglement van 17 december 2018 op het weghalen van afval op verboden plaatsen en bijkomend een retributiereglement vaststelt op het verhalen van de opruimingskosten op de sluikstorter.

De gemeenteraad,

Gelet op de het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Gelet op artikel 40 $3 van het decreet Lokaal Bestuur betreffende de bevoegdheid tot het vaststellen van retributiereglementen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2018 op het weghalen van afval op verboden plaatsen;

BESLUIT:

Artikel 1:

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2018 inzake de belasting op het weghalen van afval op verboden plaatsen wordt opgeheven.

Artikel 2:

Met ingang van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd op het weghalen door het gemeentebestuur van gesluikstort afval en op het herstellen van schade toegebracht door derden aan het openbaar domein of het patrimonium van de gemeente.

Artikel 3:

De retributie is verschuldigd door de persoon die het afval achtergelaten heeft of de schade heeft toegebracht, of door de voor hem burgerlijk verantwoordelijke persoon.

Artikel 4:

Onder sluikstort wordt verstaan: het achterlaten van elke vorm van afval - Op niet-reglementaire plaatsen en/of - Op niet- reglementaire tijdstippen en/of - ln niet-reglementaire recipiënten.

Artikel 5:

De retributie voor de ophaling van sluikstort wordt als volgt bepaald:
 1. Opruimen van de achtergelaten huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld bedrijfsafval:
  • Loonkost werklieden: € 15 per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur.
  • lnzetten van een vrachtwagen met chauffeur (tijdens het opruimen van de achtergelaten afvalstoffen)'. € 42,5 per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur.
  • Loonkost toezichter: € 20 per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur.
 • Voor de overslag, het verwerken en storten of verbranden: 0,30 euro per kg afval.
 • Gebruikte materialen: kostprijs van het materiaal.
 • Kilometervergoeding: 2€ per kilometer.

 • Artikel 6:

  De retributie voor het herstel van schade aan het openbaar domein of patrimonium van de gemeente wordt als volgt bepaald:
  1. Loonkost werklieden: € 15 per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur.
  2. lnzetten van een vrachtwagen met chauffeur (in het kader van het herstellen van de schade): € 42,5 per half uur te rekenen vanaf ieder begonnen half uur.
  3. Loonkost toezichter: € 20 per half te rekenen vanaf ieder begonnen half uur.
  4. Gebruikte materialen: kostprijs van het materiaal.
  5. Kilometervergoeding: 2€ per kilometer.