28455 - 13/03/2019 - Gemeenteraad 4 maart 2019 - Jeugdwerkbeleid - omvorming subsidie experimenteel jeugdwerk/projectwerking tot subsidie voor occasionele jeugd- en jongerenactiviteiten
Op vandaag leent de subsidie experimenteel jeugdwerking/projectwerking zich tot het omschreven doel:

De subsidiereglementering projectwerking heeft tot doel het ondersteunen van éénmalige, waardevolle projecten of startende initiatieven die een uitgesproken jeugdwerkkarakter hebben. De betoelaging beperkt zich tot de kredieten daartoe voorzien in de gemeentelijke begroting (1000 euro).

Gelet op het feit dat deze projectsubsidie zelden of nooit wordt aangevraagd of allicht niet gekend, kan zich hier een mogelijkheid manifesteren om deze om te vormen naar een toegankelijkere en actievere subsidie.

In casu betreft het een voorstel om de subsidie experimenteel jeugdwerk/projectwerking om te vormen naar een subsidie voor occasionele jeugd- en jongerenactiviteiten, waarbij het de bedoeling is dat verenigingen of (een groepje van) individuele initiatiefnemers worden aangezet tot het inrichten van jeugd- of jongerenactiviteiten. De activiteiten dienen vernieuwend en verbredend te zijn voor het vrijetijdsaanbod van de gemeente, met andere woorden een ‘buitengewone’ activiteit, specifiek voor jeugd en/of jongeren.

De subsidie wordt voorbehouden voor een erkende jeugdwerkorganisatie, een bundeling van verschillende jeugdwerkorganisaties, een plaatselijke vereniging, een occasionele initiatiefnemer of een groep initiatiefnemers.

Per erkende jeugdwerkorganisatie, een bundeling van verschillende jeugdwerkorganisaties, een plaatselijke vereniging, een occasionele initiatiefnemer of een groep initiatiefnemers kan er slechts één aanvraag per jaar voor subsidiëring in aanmerking komen.

Er wordt voorgesteld te werken met een subsidie van 100 euro per aanvraag. Op die manier kunnen jaarlijks 10 projecten worden ondersteund.

Kern van het voorstel:
- wijziging van de subsidie experimenteel jeugdwerk/projectwerking naar een subsidie voor occasionele jeugd- en jongerenactiviteiten
- aanzet tot het organiseren van meer activiteiten ten behoeve van jeugd en jongeren
- elk voorstel behoeft een advies van de jeugdraad en een goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen
- een ondersteuning per goedgekeurd voorstel van 100 euro (na afloop en administratieve voorlegging)
- activatie van de subsidie per kalenderjaar (niet per werkingsjaar)

Er wordt voorgesteld om een voorontwerp van een gemeentelijk reglement op te maken en dit toe te sturen aan de leden van de jeugdraad. Behoudens opmerkingen zal dit voorstel ter goedkeuring en aanname worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en vervolgens aan de gemeenteraad.

Gelet op het feit dat het voorgelegde subsidiereglement volgende artikels kent:

Artikel 1
De subsidiereglementering voor occasionele jeugd- en jongerenactiviteiten heeft tot doel om verenigingen of (een groepje van) individuele initiatiefnemers aan te zetten tot het inrichten van jeugd- of jongerenactiviteiten. De activiteiten dienen vernieuwend en verbredend te zijn voor het vrijetijdsaanbod van de gemeente, met andere woorden een ‘buitengewone’ activiteit, specifiek voor jeugd en/of jongeren.

Artikel 2
De betoelaging beperkt zich tot de kredieten daartoe voorzien in de gemeentelijke begroting.

Artikel 3
De maximale betoelaging per aanvraag bedraagt 100 euro.

Artikel 4
De subsidie wordt voorbehouden voor een erkende jeugdwerkorganisatie, een bundeling van verschillende jeugdwerkorganisaties, een plaatselijke vereniging, een occassionele initiatiefnemer of een groep initiatiefnemers.

Artikel 5
Per erkende jeugdwerkorganisatie, een bundeling van verschillende jeugdwerkorganisaties, een plaatselijke vereniging, een occassionele initiatiefnemer of een groep initiatiefnemers kan er slechts één aanvraag per jaar voor subsidiëring in aanmerking komen. Op advies van de jeugdraad kan dit voor erkende jeugdwerkorganisaties worden uitgebreid tot één aanvraag per leeftijdsgroep.

Artikel 6
De initiatiefnemer moet minimaal twee maanden voor de aanvang van de activiteit een aanvraagdossier indienen bij het college van burgemeester en schepenen, in aanvulling van het advies van de jeugdraad. Is er in de tussenperiode geen vergadering van de jeugdraad voorzien, dan geldt het advies van de jeugdbeleidscoördinator als richtlijn.

In het aanvraagdossier dienen minimaal volgende zaken worden opgenomen:
• gegevens van de organisator (contactpersonen, adres en telefoon);
• gegevens over de organisatie (tijdstip van de activiteit, locatie, doelgroep, deelnemersaantal);
• begroting (overzicht van de te verwachten uitgaven en inkomsten);
• rekeningnummer waarop de toelage kan worden overgemaakt.

Artikel 7
Om recht te hebben op en om in aanmerking te komen voor een aanvraag, moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:
• éénmalige of occasionele organisatie;
• een afgebakende sociaal-culturele activiteit;
• voor jongeren tussen 6 en 25 jaar;
• een openbaar karakter;
• op het grondgebied van Jabbeke;
• gericht op Jabbeekse jeugd en jongeren;
• zonder winstoogmerk;
• met een vernieuwend karakter;
• beperkt in tijd (één dagdeel of avond);
• met een specifieke doelstelling;
• voldoende bekendheid geven aan het initiatief via de eigen en gemeentelijke kanalen;
• in eigen promotie steeds vermelden 'met de steun van het gemeentebestuur Jabbeke’.

Artikel 8
Na de activiteit dient de organisator een rekening op te stellen met een overzicht van de reële en bewijsbare kosten (facturen, kasticketten, onkostennota's ...). Indien de organisator verzuimt dit te doen of onvoldoende uitgaven kan bewijzen, dan heeft het schepencollege steeds het recht de toegestane toelage geheel of gedeeltelijk in te houden.

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de wijziging van het subsidiereglement experimenteel jeugdwerk/projectwerking naar een subsidiereglement voor occasionele jeugd- en jongerenactiviteiten.

(laatst gewijzigd:13-3-2019)