28313 - BEKENDMAKING BESLISSING DEPUTATIE - Oudenburgweg 53 - de opsplitsing van lot 1 in 2 loten

BEKENDMAKING BESLISSING VERGUNNING

VERLEEND DOOR DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN OP 10-01-2019

Aan: Van Hulle – Sneppe André en Agnes, Gistelsteenweg 134 A1A1, 8490 Varsenare

Betreffende: de opsplitsing van lot 1 in 2 loten

Op het adres: Oudenburgweg 53
De aanvraag ligt: Afdeling 4, Sectie C, Perceelnummer(s) 384d.
Dossiernummer: 5.00/31012/743.16

De beslissing ligt ter inzage op volgend adres:
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke

Belangrijk bericht

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de vergunning.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Vlaamse Regering, op het volgende adres:
Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager (behalve als hij zelf het beroep instelt);
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt);

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: 5.00/31012/743.16
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE04 3751 1109 9031 van het Omgevingsfonds met als referentie “beroep vergunning 5.00/31012/743.16 “ en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.


(laatst gewijzigd:12-2-2019)