28297 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 11-02-2019 tot en met 12-03-2019 - Vaartdijk-Zuid 4 - functiewijziging bureel naar woning, functiewijziging loods naar opslag materiaal en materieel, slopen van diverse verouderde constructies, verwijderen van een deel van de verharding
Thiers Hervé heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over functiewijziging bureel naar woning, functiewijziging loods naar opslag materiaal en materieel, slopen van diverse verouderde constructies, verwijderen van een deel van de verharding

De aanvraag heeft als adres Vaartdijk-Zuid 4 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 11-02-2019 tot en met 12-03-2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:11/02/2019)