28273 - Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Boterstraat 20 - het verbouwen van een veldschuur en de functiewijziging naar kantoor en gastenkamer

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP 21-01-2019

Aan: BVBA B&B Art Bruges Deluxe

Betreffende: het verbouwen van een veldschuur en de functiewijziging naar kantoor en gastenkamer

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen in de Boterstraat 20, 8490 JABBEKE
Met kadastrale gegevens: Afdeling 6, Sectie B, Perceelnummer(s) 260w.
Dossiernummer: OMV_2018125311

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu, op volgend adres:
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de aanvraag voor de functiewijziging naar kantoor en gastenkamer te weigeren en de aanvraag voor het verbouwen van een veldschuur te vergunnen.

Belangrijk bericht

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, op het volgende adres:
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

U kunt ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk verklaren.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager (behalve als hij zelf het beroep instelt);
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt);

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
- de volgende referentie: OMV_2018125311
- de redenen waarom u beroep aantekent;
- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
- of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE21 0910 1313 1203 van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018125311“ en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.


(laatst gewijzigd:6/02/2019)