VERSOEPELING BESCHERMENDE MAATREGELEN NA VASTSTELLING VIRUS
Update: Op 03/12/2018 is er een Ministerieel Besluit gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt in het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. Deze wijzigingen betekenen voor de hobbyhouders de terugkeer naar een normale situatie.

TENTOONSTELLINGEN EN VERZAMELINGEN


Een deel van de versoepelingen hebben betrekking op de tentoonstellingen en verzamelingen van pluimvee of vogels andere dan openbare markten. Op deze evenementen zijn volgende bepalingen van kracht: de Lokale Controle-Eenheid van het FAVV moet op de hoogte zijn, aanwezigheid van een dierenarts, er moet een inventaris worden bijgehouden van de aanwezige deelnemers, alle aanwezige kippen, kalkoenen, parelhoenders, kwartels, fazanten, patrijzen, loopvogels, duiven en pauwen moeten gevaccineerd zijn door een dierenarts en dit minstens 15 dagen vóór en ten hoogste 9 maand vóór het verzamelen. Dit moet aangetoond worden aan de hand van een vaccinatieattest opgesteld door deze dierenarts. Voor eenden, ganzen en dwergkwartels geldt de vaccinatieplicht niet.

VERKOPEN VAN PLUIMVEE


Het is weer toegestaan voor hobbyhouders om hun pluimvee direct te verkopen aan andere hobbyhouders. Hier zijn geen bijzondere voorwaarden aan verbonden.

Het nieuwe Ministerieel Besluit stipuleert ook dat een hobbyhouder pluimvee mag verkopen aan pluimveehandelaars, maar enkel onder welbepaalde voorwaarden:

 • de hobbyhouder moet geregistreerd zijn in Sanitel OF
 • het pluimvee moeten geringd zijn met een gesloten pootring.
In beide gevallen moet het pluimvee minstens 15 dagen vóór en ten hoogste 9 maand vóór het verhandelen gevaccineerd zijn door de dierenarts. Als bewijs van vaccinatie geldt een attest opgesteld door de dierenarts.


Vanaf 1 september 2018 wordt met de inwerkingtreding van het Ministerieel besluit van 29 augustus 2018 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle, het mogelijk voor hobbykwekers om, onder strikte voorwaarden, met hun dieren deel te nemen aan tentoonstellingen en andere niet-commerciële verzamelingen.

Deze toelating wordt enkel gegeven wanneer aan volgende strikte voorwaarden is voldaan:

 • De organisator van een niet-commerciële verzameling met hobbypluimvee moet voorafgaand beschikken over een toelating van het Agentschap. De gegevens die vervat moeten zijn bij de aanvraag van de toelating, zijn opgenomen in artikel 53 van het KB van 10 juni 2014 betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren. Het document “ aanvraag van een toelating” is beschikbaar op onze website: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/#Maatregelen.
 • Alle pluimvee dat wordt aangevoerd op de niet-commerciële verzameling dient individueel geïdentificeerd te zijn met een gesloten pootring. Deze pootringen moeten afkomstig zijn van erkende verenigingen zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische en genealogische voorschriften voor de verbetering en de instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen of in het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor landbouw nuttige huisdieren. Dieren die niet individueel geïdentificeerd zijn of nog te jong zijn om correct individueel geïdentificeerd te zijn, mogen niet toegelaten worden op de verzameling.
 • Alle pluimvee dat aanwezig is op de niet-commerciële verzameling is ten minste drie weken en ten hoogste 9 maanden vóór de aanvang van de verzameling gevaccineerd tegen de ziekte van Newcastle met een geïnactiveerd vaccin. Deze vaccinatie blijkt uit een verklaring van vaccinatie opgesteld door de dierenarts. Het document “ vaccinatiebewijs” is beschikbaar op onze website: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/#Maatregelen.
 • De organisator van de niet-commerciële verzameling controleert of de deelnemende dieren ook effectief voldoen aan deze voorwaarden om toegelaten te worden.
 • De organisator houdt een register bij per verzameling. Dit register dient hij minstens vijf jaar te bewaren. In dit register wordt voor elke deelnemende hobbypluimveehouder onder andere de naam en het adres evenals het aantal deelnemende dieren en hun identificatienummer genoteerd.

Op dit ogenblik is de verkoop van (hobby)pluimvee op commerciële verzamelingen zoals openbare markten uitsluitend toegestaan aan pluimveehandelaars die beschikken over een toelating van het FAVV. Het document met de te respecteren voorwaarden is beschikbaar op onze website: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/#Maatregelen.

Ook is de verkoop van hobbypluimvee tussen hobbyhouders onderling buiten een verzameling nog steeds verboden.


Het Voedselagentschap heeft op 2 juli jl. noodmaatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle in de hobbysector tegen te gaan. Hierdoor geldt er tot eind juli een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee. Ook is het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet meer toegelaten.

Het FAVV zal het besluit met noodmaatregelen op 1 augustus vervangen door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden (raadpleeg hier het ministerieel besluit).

Tegelijk worden derogaties voorzien die pluimveehandelaars in staat stellen om hun activiteiten op commerciële verzamelingen, inbegrepen openbare markten, te hernemen. Deze voorwaarden hebben te maken met de identificatie, tracering en vaccinatie van de te koop aangeboden dieren.

MAATREGELEN BIJ DE ORGANISATIE VAN EEN OPENBARE MARKT


 • Enkel professionele handelaars mogen pluimvee te koop aanbieden. De verkoop door hobbyhouders blijft nog steeds verboden.
 • Het vervoer naar de markt moet steeds gedekt zijn door een vervoersdocument waarop de gegevens van het vervoer zijn vermeld, o.a. datum, oorsprong en bestemming van de dieren, het aantal dieren. De handelaar zal bovendien ook steeds de nodige bewijzen van de vaccinatie van het pluimvee tegen de ziekte van Newcastle moeten kunnen voorleggen aan de marktverantwoordelijke.
 • Het is pluimveehandelaars verboden om pluimvee van hobbyhouders over te nemen en te verkopen. Dat betekent ook dat zij op de markt geen dieren, die ze bijv. de week voordien hadden verkocht maar die niet voldoen, mogen terugnemen van de koper.

Elke pluimveehandelaar is verplicht om wekelijks de planning van al zijn deelnames aan commerciële verzamelingen in de daaropvolgende week aan het FAVV over te maken. Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in deze planning zijn opgenomen.

WELKE MAATREGELEN KUN JE NEMEN ALS HOBBYHOUDER?


Het is belangrijk om je kippen zo goed mogelijk te beschermen tegen de ziekte. Hou daarom rekening met onderstaande maatregelen.

 • Vermijd contact met andere kippen.
 • Vermijd contact met wilde vogels: aangezien de ziekte momenteel in het hele land opduikt, verspreiden ook wilde vogels het virus. Het virus wordt overgedragen bij direct contact met besmette vogels en via besmet voeder en drinkwater. Vandaar dat het verstandig is om ervoor te zorgen dat wilde vogels niet bij het voeder en het water van je kippen kunnen. Het is aan te raden om het drinkwater en het kippenvoer onder een dakje te zetten en eventueel een net boven je hok te hangen.
 • Momenteel is het verboden om pluimvee aan te kopen, te ruilen en tentoon te stellen. Die maatregel moet ervoor zorgen dat je geen besmet pluimvee in je kippenhok brengt. Stel de aankoop van nieuwe dieren dus uit.
 • Laat geen andere pluimveehouders toe in je kippenhok.
 • Vaccineer je pluimvee: tegen de ziekte van Newcastle kan je vaccineren. Voorkomen is beter dan genezen. Neem daarvoor contact op met een dierenarts.

De ziekte van Newcastle is een bestrijdingsplichtige ziekte. Wanneer de ziekte wordt vastgesteld, neemt de FAVV maatregelen om de verdere verspreiding tegen te gaan.

Voor verdere informatie kunt u terecht op www.favv.be/dierengezondheid/newcastle en op www.landelijkegilden.be.(laatst gewijzigd:5-12-2018)
Nieuws /