VERSOEPELING BEREGENING EN WATERSCHAARSTE WEST-VLAANDEREN
Update: Het verspilverbod wordt wat versoepeld in West-Vlaanderen. Vanaf 2 augustus blijft het beregenen verboden tussen 10u en 18u. Dit om praktische redenen, in combinatie met de vooropgestelde tap-uren van de Vlaamse Waterweg.

De blauwalgen in het Kanaal Roeselare-Leie vormen opnieuw een tegenslag voor de landbouwers, die er water tappen. Meer mogelijkheden om te beregenen biedt wat ademruimte. Ook stelde gouverneur Decaluwé vandaag aan Aquafin de vraag om de toegangsuren voor afname van gezuiverd afvalwater te verruimen.

De waterkwaliteit blijft een aandachtspunt: de verziltingswaarden in poldergebieden en de kans op algenbloei nemen toe.

In het Kanaal Roeselare-Leie zijn blauwalgen vastgesteld. Er geldt een captatieverbod voor deze bevaarbare waterloop. Contact met of inname van besmet water kan immers schadelijk zijn voor mens, dier en gewas.

Ondertussen blijft de droogte aanhouden. De afgelopen dagen was er lokaal wat neerslag in West-Vlaanderen. Enkel de regio rond Poperinge kreeg behoorlijk wat regen. De weersvoorspellingen geven nog steeds geen verandering aan. Gouverneur Decaluwé pleit verder voor doordacht, spaarzaam waterverbruik. Met het West-Vlaams overleg over de waterschaarste werd deze namiddag de situatie besproken. Drinkwater voor mens en dier blijft een aandachtspunt.

De maatregelen blijven behouden met een beperkte versoepeling: besproeien met regen- of putwater, beregenen van gewassen kan vanaf 2 augustus tussen 18u en 10u. De mogelijkheden voor captatie uit de bevaarbare waterlopen zijn echter niet onuitputtelijk. Met een verder zakkend waterpeil komt de waterkwaliteit in het gedrang. Voor het poldergebied zijn er de toenemende verziltingsrisico’s. Bovendien zijn er bepalingen voor te waarborgen minimale waterpeilen. De monitoring van de waterkwaliteit gebeurt voortaan wekelijks.

Er is een continue zoektocht naar alternatieve waterbronnen. Bouwwerven met grondbemaling, private putten of vijvers kunnen tijdelijk een oplossing bieden. Meldingen mogen doorgegeven worden aan waterschaarste@west-vlaanderen.be.


Gouverneur Carl Decaluwé laat twee politiebesluiten geworden waarin de voorwaarden omtrent brandgevaar en watergebruik in West-Vlaanderen worden omschreven.

POLITIEBESLUIT BETREFFENDE BRANDGEVAAR

In navolging van de aanhoudende droogte en de daarbijhorende risico's op brandgevaar, worden een aantal preventieve tijdelijke maatregelen ingevoerd.

(Klik hier om het politiebesluit in te kijken.)

 • Het is verboden om op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen kampvuren te maken.
 • Voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen alsook in bossen in de provincie West-Vlaanderen wordt een absoluut rookverbod uitgevaardigd, alsook een verbod tot het maken van vuur in open lucht.
 • Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro (*), of met één van deze straffen alleen.
 • Dit besluit geldt vanaf heden tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van West-Vlaanderen.
 • Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.

(*) Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten.

POLITIEBESLUIT BETREFFENDE WATERGEBRUIK

In navolging van de aanhoudende droogte en de daarbijhorende risico's op waterschaarste, worden een aantal maatregelen ingevoerd om het waterverbruik te beperken en een minimumpeil in de waterlopen te handhaven.

(Klik hier om het politiebesluit in te kijken.)

 • Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen.
 • Beperkende maatregelen in watergebruik:
  • Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:
   • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd
   • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is
   • voor het vullen of bijvullen van vijvers en van het bevoorraden van fonteinen
   • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen
   • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen
   • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
   • in de onderneming voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten
  • Het is bovendien in elk van de omstandigheden hierboven vermeld, voor elk type van water, verboden om deze activiteit uit te voeren tussen 8u en 20u.
 • Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro (*), of met één van deze straffen alleen.
 • Dit besluit geldt vanaf heden tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van West-Vlaanderen.
 • Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden, worden bekend gemaakt via gemeentelijke websites en wordt onmiddellijk van kracht.

(*) Deze bedragen worden vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten.

" 0 172 172 Nieuws

(laatst gewijzigd:2-8-2018)
Nieuws /