27185 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 09-01-2018 tot en met 07-02-2018 - Marienhovedreef 15 lot 2 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 09-01-2018 tot en met 07-02-2018 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:8-1-2018)