27117 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 27-12-2017 tot en met 25-01-2018 - Vloethemveldstraat 2 - het slopen en herbouwen van een bestaande zonevreemde woning, het slopen van schuur 1

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 27-12-2017 tot en met 25-01-2018 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:26-12-2017)