24735 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 16-08-2017 tot en met 14-09-2017 - Eikendreef 11 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften

Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu.

U kan schriftelijk uw opmerkingen en bezwaren indienen vanaf 16-08-2017 tot en met 14-09-2017 ten laatste tegen 17 uur:
- per brief of e-mail aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke (gemeentehuis@jabbeke.be)


(laatst gewijzigd:16-8-2017)