GEDEELTELIJK DOVEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING
De netbeheerder INFRAX is gestart met de omschakeling van de openbare verlichting waarbij een deel van de straatlampen gedoofd worden tijdens de nacht. Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagnacht gaan de straatlampen uit tussen 23u30 en 04u30.

WAAR DOVEN DE LICHTEN?


Er wordt hoofdzakelijk gedoofd in de woonwijken en in het buitengebied. De openbare verlichting zal niet gedoofd worden in de centrumstraten van alle deelgemeenten, de verbindingswegen tussen de diverse deelgemeenten, de gevaarlijke kruispunten en langs gewestwegen.

Op het kaartje links ziet u waar de openbare verlichting blijft branden.

Een duurzame en groene gemeente


MINDER CO2-UITSTOOT


De gemeente bouwt aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid en heeft hiervoor samen met enkele buurgemeenten een convenant met Europa ondertekend om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020. CO2 is hoofdzakelijk afkomstig van verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij de industrie, het gemotoriseerd verkeer en de huishoudens belangrijke veroorzakers zijn van de hoge uitstoot. Bij hoge concentratie is CO2 schadelijk en draagt het gas bij aan het broeikaseffect. De broeikasgassen blijven in de atmosfeer hangen waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde dus steeds meer stijgt.

LICHTHINDER EN -VERVUILING TEGENGAAN


Lichthinder is de overlast veroorzaakt door kunstlicht bij mens en dier. Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht. Door de openbare verlichting planmatig op elkaar af te stemmen wordt het openbaar domein nog aangenamer en wordt lichthinder vermeden en dit op maat van de functie van die straat waar er ’s nachts verlichting nodig is.

ENERGIE- EN KOSTENBESPARING


Het totaal vermogen van de openbare verlichting in Jabbeke is 277,5 kW. Met de omschakeling naar het gedeeltelijk doven zal er nog 75 kW doorbranden, zodat de rest of 202,5 kW tijdelijk gedoofd wordt gedurende 5 dagen per week.

Hierdoor kan een besparing van 263.250 kWh op jaarbasis gebeuren of een besparing van ongeveer 40.000 euro per jaar.

WAT MET DE VEILIGHEID?


In heel wat andere West-Vlaamse gemeenten wordt de openbare verlichting al ’s nachts gedoofd. Hun ervaringen tonen aan dat het gericht doven van openbare verlichting geen negatieve impact heeft op het aantal verkeersongevallen en de criminaliteitscijfers.

Op Vlaams niveau is sinds juli 2011 de lichtvisie voor autosnelwegen in Vlaanderen van kracht. Deze nieuwe verlichtingsprincipes doen het licht uit waar het kan en enkel aan waar het moet. Deze filosofie wordt nu ook doorgetrokken naar gewestwegen. Al deze maatregelen worden getoetst aan de lichtvisie en zijn weloverwogen waarbij de veiligheid steeds primordiaal is.

FLANKERENDE MAATREGELEN


Er zullen bijkomende maatregelen gebeuren om de verkeersveiligheid te bevorderen (plaatsen reflectoren en reflecterende wegmarkeringen). De openbare verlichting zal niet gedoofd worden op locaties die voldoen aan volgende criteria:

  • de centra van alle deelgemeenten
  • de verbindingswegen tussen de diverse deelgemeenten
  • de gevaarlijke kruispunten
  • langs gewestwegen
Er wordt enkel gedoofd op verkeersluwe momenten.

EEN TOEKOMST MET DIMBARE VERLICHTING EN LED


De gemeente investeert in energiezuinige LED-verlichting daar waar de verlichting wordt vernieuwd om zo ook tijdens de branduren een duurzame oplossing te bekomen. Het belangrijkste doel is om energiezuiniger te verlichten en lichthinder te minimaliseren. De verlichting zal ook beter worden afgestemd op de weggebruiker die voorbijkomt en de omgeving waarin het lichtpunt zich bevindt.(laatst gewijzigd:4-10-2017)
Nieuws /