23550 - 11/05/2017 - gemeenteraad 8 mei 2017 - Reglementen - gebruik gemeentelijke voertuig met inzet van een vrijwilliger - ontwerpDe gemeente wordt geregeld gevraagd voor het gebruik van een gemeentelijk voertuig ten behoeve van scholen en verenigingen.

In concreto gaat het dan om een aanvraag voor het gebruik van de gemeentebus tijdens de schooluren en eventueel naschools. Er is de vraag van jeugdverenigingen om de gemeentelijke vrachtwagen te mogen gebruiken met inzet van een vrijwilliger. Recent was er ook een aanvraag van een sportclub voor het vervoeren van materiaal ten behoeve van een manifestatie in Jabbeke.

Omdat deze verzoeken geen kerntaak zijn van de gemeente, uit te voeren met gemeentepersoneel, maar er anderzijds wel de wens is om mee te werken voor zover dit dan binnen het gemeentelijk weefsel passend is, wordt voorgesteld om het gebruik aldus toe te staan mits voorafgaande aanvraag, de in te zetten vrijwilligers hiervoor erkend zijn en het geheel onder toezicht van de gemeentelijke vertegenwoordiger gebeurt.

Het gebruik door derden blijft vanzelfsprekend ondergeschikt aan het gebruik door gemeentediensten.

De gemeenteraad is bevoegd in toepassing van artikel 42 van het gemeentedecreet.

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad kan akkoord gaan met het volgende reglement:

(1) Voorafgaande aanvraag
Erkende verenigingen en instellingen werkzaam op het grondgebied van de gemeente Jabbeke kunnen mits voorafgaande aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen toelating bekomen voor het eenmalig gebruik van een gemeentelijk voertuig. Aanvragen hiervoor dienen minstens 30 dagen voordien gericht te worden, met aanduiding van de aard van het vervoer, de omvang en de verplaatsing en de aanduiding van de vrijwilliger die het voertuig zal besturen.

(2) De toelating tot gebruik blijft beperkt tot de volgende voertuigen:
- de bus van de dienst buitenschoolse kinderopvang - Jabbekebus
- de vrachtwagen van de uitleendienst
- een bestelwagen ingezet bij de dienst gemeentewerken

(3) Vrijwilligers die het voertuig wensen te besturen, dienen voorafgaand erkend te zijn hiervoor door het schepencollege, dat hiervoor een passend onderzoek doet.

(4) De aanvrager betaalt voor het gebruik van het voertuig een vergoeding, gelijk aan de kilometervergoeding toegekend in het kader van het openbaar ambt.

(5) Het gebruik gebeurt onder de leiding en toezicht van de door de gemeentesecretaris aan te stellen gemeentelijk medewerker, die de rittenkaart (kilometerstand, beschrijf van het voertuig, nazicht bij het terugbrengen, …) bijhoudt en die gerechtigd is om bij risico of misbruik het gebruik onmiddellijk te staken.

(laatst gewijzigd:10/05/2017)