VOGELGRIEP - OPHEFFING MAATREGELEN AVIAIRE INFLUENZA
Update: Op 15 juli 2017 werd het toezichtsgebied (de 10km rond de haard van aviaire influenza te Waardamme) opgeheven. De professionele bedrijven worden hiervan door de FAVV op de hoogte gebracht.VOORGAANDE BERICHTGEVING


Versoepeling van de maatregelen voor pluimveehouders.

De maatregelen voor pluimveehouders zullen versoepelen vanaf 2 juli. Het verplaatsen van andere vogels dan pluimvee is opnieuw toegelaten in het beschermings- en toezichtsgebied voor vogels afkomstig van buiten de gebieden, vogels van in de gebieden voor zover de houder niet tegelijk pluimvee houdt en voor vogels van handelszaken en dierenwinkels.

In het beschermings- en toezichtsgebied rond Oostkamp en Menen blijven markten en andere verzamelingen van vogels verboden. Het inkorven van sportduiven voor wedstrijdvluchten is vanaf nu wel toegelaten op voorwaarde dat de duiven afkomstig zijn van liefhebbers die geen pluimvee hebben én dit inkorven gebeurt in een aangeduid inkorflokaal in het gebied.Als gevolg van het aantreffen van bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 bij een pluimveehandelaar in de gemeente Oostkamp en twee hobbyhouders (Zuienkerke en Queiévrain), worden de te nemen maatregelen aangescherpt. Bekijk hier de kaart van het toepassingsgebied.

Rond deze besmettingen zijn telkens zones afgebakend waarin een vervoersverbod voor alle pluimvee, andere vogels en broedeieren. In de zones rond de uitbraak in Oostkamp gelden bovendien strikte maatregelen voor de pluimveesector. In de rest van het land blijven de maatregelen van kracht die eerder deze week beslist werden.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders en, in het bijzonder, particulieren die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

De afbakening van de zones zal ten minste 3 weken behouden blijven.

(KLIK HIER VOOR HET AANGIFTEFORMULIER INVENTARIS OF DE ONLINE VERSIE)

MAATREGELEN ALS GEVOLG VAN DE BESMETTING BIJ DE PLUIMVEEHANDELAAR


Rond het bedrijf van de pluimveehandelaar in Oostkamp worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. Deze zones omvatten Oostkamp en Zedelgem volledig en delen van Beernem, Brugge, Ichtegem, Jabbeke, Lichtervelde, Pittem, Torhout en Wingene. Deze zones zijn raadpleegbaar op de website van het Voedselagentschap

In de beide zones is alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden en gelden een reeks aanvullende maatregelen voor de professionele sector. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72 uur een inventaris (aangifteformulier) overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In het beschermingsgebied moet bovendien alle pluimvee opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

 1. De toegang tot pluimveebedrijven, broeierijen en pakstations is verboden voor alle personen en materiaal die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dit verbod geldt niet voor het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering, de bedrijfsdierenarts, het personeel van het Voedselagentschap en de personen die in opdracht ervan werken en het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken. Deze personen moeten bedrijfseigen laarzen en kledij of overkledij aantrekken voordat zij de pluimveestal of de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het vogelgriepvirus te vermijden.
 2. Elke persoon die een houderij binnengaat of verlaat, moet de gepaste bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Elk voertuig en materiaal, die het bedrijf verlaten, moeten gereinigd en ontsmet worden bij het verlaten van het bedrijf gebruikmakend van een gepast biocide.
 4. De verantwoordelijke houdt een register bij van alle personen die het bedrijf bezoeken. In dierentuinen en dierparken hoeft geen register te worden gehouden, mits de bezoekers geen toegang hebben tot de zones waar de vogels worden gehouden.
 5. De afvoer van consumptie-eieren vanuit een pluimveebedrijf is verboden uitgezonderd het direct transport van eieren naar een door het Voedselagentschap aangewezen pakstation en op voorwaarde dat zij in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle bioveiligheidsmaatregelen worden nageleefd, of naar een inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X, van bijlage III van de verordening (EG) nr. 853/2004, en die worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met hoofdstuk XI van bijlage II van de verordening (EG) nr. 852/2004.
 6. Kadavers mogen enkel het bedrijf verlaten met bestemming Rendac of een door het FAVV aangeduid laboratorium voor analyse.
 7. Gebruikt strooisel, mest of drijfmest mag niet worden afgevoerd of uitgespreid.
 8. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling moet ogenblikkelijk aan het Voedselagentschap worden gemeld.

MAATREGELEN ALS GEVOLG VAN DE BESMETTING BIJ DE HOBBYHOUDERS


Zoals bij eerdere besmettingen bij hobbyhouders, worden er in de gemeenten Zuienkerke en Quiévrain tijdelijke bufferzones met een straal van 3 km afgebakend. In deze bufferzones is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72h een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzones moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

 1. Alle houders, zowel professioneel als hobby, van pluimvee en andere vogels maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen. De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 72 uur door naar hun gemeente- of stadsbestuur.
 2. Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden.
 3. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

MAATREGELEN DIE GELDEN IN DE REST VAN HET LAND


In de rest van het land worden geen nieuwe maatregelen opgelegd, maar blijven wel de maatregelen behouden die eerder deze week beslist werden. Zo blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten verboden en zijn alle verzamelingen (prijskampen, tentoonstellingen, verkopen,...) met pluimvee niet toegelaten. Verzamelingen met andere vogels dan pluimvee blijven nog toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en onmiddellijk elk gezondheidsprobleem bij hun dieren aan te kaarten met een dierenarts. Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99777.

DE CONSUMPTIE VAN VLEES EN EIEREN


Consumenten kunnen gerust zijn: alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen gegeten worden. Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV, informatie voor hobbyhouders kan gevonden worden via deze website.(laatst gewijzigd:15-7-2017)
Nieuws /