GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT KOSTENVERGOEDING BIJ TOEKENNING NIEUWE STRAATNAAM/HUISNUMMERWIJZIGINGDe verplichte hernummering of het wijzigingen van een straatnaam is één van de taken die opgedragen is aan het lokaal bestuur. Hiervoor is er ook een procedure binnen de dienst bevolking/burgerlijke stand. Waar het lokaal bestuur vroeger volledig autonoom werkte, wordt er op vandaag ook gestreefd naar een uniformiteit rond de opmaak van het adresgegeven. Hiervoor heeft de Vlaamse overheid het initiatief genomen van het CRAB – Centraal Referentieadressenbestand.

Het komt geregeld voor dat de burger ernstige bezwaren heeft met betrekking tot de procedure van nieuwe huisnummering of nieuwe straatnaambepaling die wordt aangekondigd:

  • er is het administratief werk
  • soms is er hinder in de continuïteit voor het ontvangen van de post
  • er zijn de kosten van nieuw drukwerk
  • eenmalig moest zelfs een herbelettering gebeuren van publiciteitsaffiches
  • recent bleek dat het nieuwe inschrijvingsbewijs van de auto slechts één adreswijziging toelaat - een tweede adreswijziging vereist een nieuw document dat 26 euro kost.

Het domicilie en een huisnummer zijn maatschappelijke verplichtingen die iedereen moet opnemen. Het kan niet de taak zijn van een overheid om hiervoor systematisch alle kosten te dragen. In bepaalde gevallen (vb. omvangrijke ondernemingen) kunnen dit belangrijke bedrijfskosten zijn.

Het gaat wel om een last die door de omstandigheid moet opgelegd worden en waarvoor het aangewezen lijkt om een gemeentelijke tussenkomst te verlenen.

Daartoe wordt voorgesteld om bij een hernummering of bij het toekennen van een nieuwe straatnaam, waardoor de burger onvermijdelijk een last berokkend wordt, een vergoedingscheque van 25 euro onder de vorm van een aankoop bij een lokaal bedrijf aan te bieden. Deze aanbieding gebeurt door de dienst bij de administratieve regeling van de adreswijziging.

Omdat er in de loop van dit jaar reeds enkele dossiers van adreswijziging waren, wordt voorgesteld om dit met terugwerkende kracht toe te kennen vanaf 1 januari 2016.

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet.

 BESLUIT 

Artikel 1
Natuurlijke personen of bedrijven die door een beslissing van het gemeentebestuur een nieuwe straatnaam en/of huisnummer opgelegd krijgen, kunnen aanspraak maken op een gemeentebijdrage.

Artikel 2
De tussenkomst wordt voor de natuurlijke personen overhandigd aan het gezinshoofd naar aanleiding van de aanpassing van het domicilie. Voor rechtspersonen gebeurt de toekenning op voorlegging van een bewijs van maatschappelijke- of exploitatiezetel op die plaats, onderhevig aan hernummering. Er kan slechts één maal per woning, betrokken in de ambtshalve procedure van hernummering of straatnaamwijziging, een premie ontvangen worden. Worden twee aanvragen ontvangen, dan wordt voorrang gegeven bij de domiciliewijziging van de natuurlijke persoon.

Artikel 3
De gemeentebijdrage bedraagt 25 euro per aanvraag

Artikel 4
Deze beslissing wordt toegepast met voor alle hernummeringen en straatnaamwijzigingen doorgevoerd vanaf 1 januari 2016.