Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) GEMEENTERAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO) 

De GECORO adviseert het schepencollege of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. De GECORO beoogt het behoud, de onderbouwing en uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente. Deze gemeenteraadscommissie adviseert vanuit een gefundeerd ruimtelijk analytisch onderzoek en formuleert hierover adviezen. Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen worden genomen door het college of door de gemeenteraad.

De GECORO heeft een aantal wettelijke bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van advies over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, over ruimtelijke uitvoeringsplannen en over stedenbouwkundige verordeningen. Daarnaast kan de GECORO in opdracht van het schepencollege of op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken en voorstellen doen over alle aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

De GECORO vergadert na bijeenroeping door de voorzitter. Ze vergadert minstens tweemaal per jaar. De voorzitter moet de GECORO bijeenroepen binnen vijftien dagen die volgen op een verzoek van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen. Hij moet dit ook doen bij een verzoek dat uitgaat van minstens één derde van de effectieve leden van de GECORO of zijn plaatsvervanger. De voorzitter dient de GECORO ook bijeen te roepen binnen vijftien dagen die volgen op een verzoek om advies over een omgevingsaanvraag, dat wordt voorgelegd door de omgevingsambtenaar overeenkomstig artikel 4.7.16 §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

 SAMENSTELLING 

 • Voorzitter Hélène Sambaer
 • Secretaris Tine Rosseel
 • Deskundigen
  • Simoens Laurens
  • Vanhessche Matthias met Randon Perrine als plaatsvervanger
  • Baeteman Stefaan met Aelbrecht Thomas als plaatsvervanger
  • Casteleyn Marc met Verschelde Geert als plaatsvervanger
  • Vanhouteghem Katrien met Blauwet Erik als plaatsvervanger
  • Van Renterghem Erwin met Lanszweert Peter als plaatsvervanger
 • Vertegenwoordigers natuurverenigingen
  • Sevenant Johan met Van Bijlen Joeri als plaatsvervanger
 • Vertegenwoordigers verenigingen werkgevers, handelaars en zelfstandigen
  • Allegaert Stephanie met Blomme Patrick als plaatsvervanger
 • Vertegenwoordigers werknemersverenigingen
  • Roose Joke met Deschacht Nancy als plaatsvervanger
  • De Brabander Andy
 • Vertegenwoordigers landbouwverenigingen
  • Segaert Luc met Jonckheere Matthias als plaatsvervanger
  • Demeyere Sandy met Demeyere Marcel als plaatsvervanger

 AGENDA EN VERSLAGEN 

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 Infogids A-Z /