DEONTOLOGISCHE COMMISSIE OCMW-RAAD DEONTOLOGISCHE COMMISSIE OCMW-RAAD 

 CONTEXT 

Door een wijziging van het decreet over het lokaal bestuur zijn steden en gemeenten in Vlaanderen verplicht om vanaf 2 maart 2023 een deontologische commissie op te richten. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn zijn gehouden tot het oprichten van een deontologische commissie.

De OCMW-raad bepaalt de samenstelling van de deontologische commissie.

Het aantal leden van de deontologische commissie bedraagt 1 per fractie en evenveel als het aantal fracties in de gemeenteraad, aangevuld met de voorzitter van de gemeenteraad die toegevoegd wordt als voorzitter van de deontologische commissie. De fractie van de voorzitter zal bijgevolg met twee zetelen in de deontologische commissie. Verder kunnen ook één of meer plaatsvervangers aangeduid worden die het commissielid vervangen bij afwezigheid of wanneer die betrokken partij is.

 RECHTSGRONDEN 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017, meer bepaald artikel 37;

Gelet op het Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de oprichting van een deontologische commissie bij de gemeenteraad en de districtsraad dd. 3 februari 2023.

 MOTIVERING 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn een deontologische commissie moet oprichten;

Overwegende dat de deontologische commissie van de raad voor maatschappelijk welzijn minstens moet bestaan uit één vertegenwoordiger per fractie;​​​​​​​

 BESLUIT: 

Artikel 1:

De OCMW-raad besluit tot oprichting van de deontologische commissie voor de resterende tijd van de legislatuur 2019-2024.

De deontologische commissie wordt samengesteld als volgt:

Voorzitter: Annemieke Dhaese, met als plaatsvervanger Chris Bourgois

  • CD&V: Siska Loyson, met als plaatsvervanger Claudia Coudeville
  • N-VA: Han Vermaut, met als plaatsvervanger Werner Coudyzer
  • Groen: Olivier Fourier, met als plaatsvervanger Peter-Jan Hallemeersch
  • Vooruit: Nadia Hendrickx
  • Vlaams Belang: Reinhart Madoc

Artikel 2:

De OCMW-raad beslist dat er voor deze commissie geen vergoedingsregeling geldt.