TECHNISCHE COMMISSIE GEMEENTERAAD TECHNISCHE COMMISSIE GEMEENTERAAD 

De technische commissie van de gemeenteraad komt elke donderdag voorafgaand aan de gemeenteraad om 19u samen. Deze technische commissie heeft als taken het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraad, het geven van advies en de raadsleden informatie en toelichting verstrekken omtrent beleidsdomeinen en actuele thema’s welke op de gemeente betrekking hebben. Tijdens de technische commissie van de gemeenteraad wordt door de algemeen directeur toelichting verschaft bij de agendapunten. De vergaderingen van de technische commissie zijn in principe openbaar, behalve in de uitzonderingsgevallen die ook van toepassing zijn op  de gemeenteraad.

 SAMENSTELLING  

Alle leden van de gemeenteraad maken deel uit van de technische commissie van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad is ook voorzitter van de technische commissie.

 AGENDA EN VERSLAGEN 

De technische commissie wordt door de voorzitter bijeengeroepen. De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar alle raadsleden verstuurd. De oproepingsbrief met agenda wordt ook telkens voorafgaand aan de zitting op de website gepubliceerd onder ‘bekendmakingen bestuurlijk’. >Van de technische commissie van de gemeenteraad worden geen verslagen gemaakt.