23482 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 24-04-2017 tot en met 23-05-2017 - Zerkegemstraat 35 (lot 2), 37 (lot 1) - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

23280 - 18/04/2017 - AGENDA GEMEENTERAAD 27 APRIL 2017 - 19U
1 Financiën - brandweer - omslag brandweerkosten - definitieve berekeningen 2011 en 2012 - bezwaar Toelichting

23466 - 14/04/2017 - Vergadering Hulpverleningszone 1 - lijst van beslissingen
Bekendmaking van de beslissingen van het Zonecollege van 3 april 2017 Lijst van beslissingen Zonecollege 03/04/2017

23467 - 14/04/2017 - Vergadering Hulpverleningszone 1 - jaarrekening 2016
Bekendmaking neerlegging jaarrekening 2016 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. Jaarrekening 2016

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 4 APRIL 2017
Op dinsdag 4 april om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Bestuur - Bijzonder Comité Patrimonium - verkiezing nieuw lid na ontslag OCMW raadslid Rebecca...

23386 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 27-03-2017 tot en met 25-04-2017 - Kerkeweg 38 - het wijzigen van de verkavelingsvergunning (het slopen van de bestaande woning en vervangen door 7 woningen)
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

23387 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK - toekenning straatnaam 'Pieter Derudderstraat'
Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een openbaar onderzoek wordt geopend. Dit...

23388 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK - toekenning van 21 straatnamen voor verkaveling Varsenare-Noord
Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een openbaar onderzoek wordt geopend. Dit...

23257 - PLANOLOGIE - Gemeentelijke RUP Bogaertstadion - Openbaar onderzoek vanaf 27-03-2017 tot en met 26-05-2017
  In zitting van 6 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Jabbeke het ontwerp van het gemeentelijke RUP "Bogaertstadion"   voorlopig vastgesteld.    

23258 - PLANOLOGIE - Gemeentelijke RUP Les Douglas - Openbaar onderzoek vanaf 27-03-2017 tot en met 26-05-2017
  In zitting van 6 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Jabbeke het ontwerp van het gemeentelijke RUP "Les Douglas"   voorlopig vastgesteld.    

23259 - PLANOLOGIE - Gemeentelijke RUP Bedrijventerrein Stationsstraat - Openbaar onderzoek vanaf 27-03-2017 tot en met 26-05-2017
  In zitting van 6 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Jabbeke het ontwerp van het gemeentelijke RUP "Bedrijventerrein Stationsstraat"  voorlopig vastgesteld....

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

22994 - 12/12/2016 - AGENDA GEMEENTERAAD 19 DECEMBER 2016 - 20U
Goedkeuring verslag vorige zitting OCMW Jabbeke - ontslag raadslid - aanstelling opvolgend OCMW-raadslid - kennisneming Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Varsenareweg - parkeerplaats voor gehandicapten -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...

21659 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 27-09-2016 tot en met 7-10-2016
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere...

20072 - 30/05/2016 - AGENDA GEMEENTERAAD 6 JUNI 2016 - 20U
Goedkeuring verslag vorige zitting Kerkfabrieken - Centraal Kerkbestuur Jabbeke - jaarrekeningen 2015 - advies Intergemeentelijke samenwerking - IMWV - algemene vergadering - woensdag 22 juni 2016 - goedkeuring agenda Intergemeentelijke...