23376 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 21-03-2017 tot en met 19-04-2017 - Intweg - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

23377 - 20/03/2017 - Politie Kouter - agenda vergadering politieraad - woensdag 22 maart 2017
In openbare zitting : 1) Goedkeuring verslag (openbare zitting) vorige vergadering 2) Mededelingen vanwege het politiecollege 3) Financiën - Begrotingswijzigingen 1 en 2 politiebegroting dienstjaar 2016 - Goedkeuring door de provinciegouverneur- Kennisname 4) Financiën -...

23374 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 15-03-2017 tot en met 13-04-2017 - Hogeweg 8 - functiewijziging stallen naar opslag voertuigen, machines, materiaal en materieel, de regularisatie aanpassingswerken, het...
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

23373 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 15-03-2017 tot en met 13-04-2017 - Kerkeweg 13 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

23375 - BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK - toekenning straatnamen 'Hovenierstraat' en ‘Boomgaardstraat’
Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2002, een openbaar onderzoek wordt geopend. Dit...

23324 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 13-03-2017 tot en met 11-04-2017 - Zeeweg 38A lot 3W - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

23325 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 13-03-2017 tot en met 11-04-2017 - Kerkeweg 9A - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

23287 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 08-03-2017 tot en met 06-04-2017 - Spanjaardstraat 52 - het verbouwen en herbestemmen van een bakkershuisje
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

23288 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 08-03-2017 tot en met 06-04-2017 - Vloethemveldstraat 1 - het oprichten van een loods voor landbouwmateriaal bij een bestaand leefbaar gemengd landbouwbedrijf na sloop deel...
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

23289 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 08-03-2017 tot en met 06-04-2017 - Halvemaanstraat 27 - het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

23333 - 08/03/2017 - GEMEENTERAAD- BESLISSINGEN 6 MAART 2017
Bekendmaking in toepassing van artikel 252 Gemeentedecreet Beslissingen gemeenteraad Jabbeke – 6 maart 2017 Aanwezig: Voorzitter:Paul Vanden Bussche Burgemeester: Vanhessche...

23334 - 08/03/2017 - gemeenteraad 6 maart 2017 - Reglementering - gemeentelijk reglement - code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen
De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in het gemeentelijk openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken en nutswerken onderling vergen continu afstemming en overleg. In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van...

23335 - 08/03/2017 - gemeenteraad 6 maart 2017 - Reglementering - cultuurbeleid - reglement 'Kunst op openbare plaatsen' - ontwerp
Het gemeentebestuur wil enerzijds het aanbod van kunst voor inwoners en bezoekers vergroten en anderzijds talent van eigen gemeente een kans geven om te exposeren. Het reglement ‘Kunst op openbare plaatsen’ legt de afspraken vast bij het exposeren van een kunstwerk op openbare locaties,...

23335 - 08/03/2017 - gemeenteraad 6 maart 2017 - Financiën - gemeenteraadsbeslissing dd 19 december 2016 - opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen - aanslag 2017 -...
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2016 waarin werd vastgesteld om opcentiemen te heffen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2017. Gelet op de decretale aanpassingen van 22 december...

23326 - MILIEU - openbaar onderzoek - het uitbreiden offsetdrukkerij met grondwaterwinning - Industriezone 2
Er is een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend op 3 februari 2017 bij de bestendige deputatie West-Vlaanderen door MERCATOR PRESS NV voor het uitbreiden van een offsetdrukkerij met een grondwaterwinning gelegen Industriezone 2 te 8490 Jabbeke en kadastraal gekend als Jabbeke, 1ste...

23285 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 06-03-2017 tot en met 04-04-2017 - Eernegemweg 154 - nieuw te bouwen serre, verwijderen waterlagune en wateropvang, slopen deel serre, wijzigen gevelzichten, nieuw te plaatsen...
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

23286 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 06-03-2017 tot en met 04-04-2017 - Vaartdijk-Zuid nr, Gemeneweidestraat zn - het rooien van hoogstambomen, het herstel van laantjes, het herinrichten van de oever van grachten,...
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

OPENBARE ZITTING OCMW JABBEKE DINSDAG 7 MAART 2017
Op dinsdag 7 maart om 20u vindt in het kantoorgebouw Interne Zaken de openbare zitting van OCMW Jabbeke plaats. Hierbij laten we u de dagorde geworden. Personeel - rechtspositieregeling - aanpassing arbeidsreglement OCMW Jabbeke -...

23265 - RUIMTELIJKE ORDENING: openbaar onderzoek gedurende de periode van 22-02-2017 tot en met 23-03-2017 - Grote Thems 77 - regularisatie voor het bouwen van een bijgebouw (een afwijking)
De plannen liggen ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening – Leefmilieu

22994 - 12/12/2016 - AGENDA GEMEENTERAAD 19 DECEMBER 2016 - 20U
Goedkeuring verslag vorige zitting OCMW Jabbeke - ontslag raadslid - aanstelling opvolgend OCMW-raadslid - kennisneming Politiereglementen - politiereglement wegverkeer - Varsenareweg - parkeerplaats voor gehandicapten -...

AGENDA VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 4 OKTOBER 2016
Financiële dienst - financiële kwartaalrapportage Q2.2016 - beschrijvend gedeelte - kennisneming (OSE/351305). Financiële dienst - interne kredietaanpassing 1 - 2016 - goedkeuring (OSE/367328). Sociale dienst - minimale levering aardgas winterperiode...

21659 - DIENST PLANOLOGIE - "Inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten" - Openbaar onderzoek vanaf 27-09-2016 tot en met 7-10-2016
Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere...

20072 - 30/05/2016 - AGENDA GEMEENTERAAD 6 JUNI 2016 - 20U
Goedkeuring verslag vorige zitting Kerkfabrieken - Centraal Kerkbestuur Jabbeke - jaarrekeningen 2015 - advies Intergemeentelijke samenwerking - IMWV - algemene vergadering - woensdag 22 juni 2016 - goedkeuring agenda Intergemeentelijke...